پروژه های نیومدیا

تهران، خیابان کریمخان، خردمند شمالی، اعرابی 3، پلاک 3

جامعه‌ی نیو مدیا، با جمع‌آوری و حمایت از پروژه‌های مرتبط با هنرهای رسانه‌ای جدید، از طریق برگزاری سخنرانیها و کارگاه‌ها، انتشار متون و رویدادهایی مانند نشست‌ها، همایش‌ها و نمایشگاه‌ها، کار خود را از مرداد 1393 آغاز کرده است. جامعه‌ی نیومدیا، به عنوان مرکزی مستقل و کانونی مشترک برای تشکلهای نوظهور برنامه‌های مدون را طرح ریزی نموده است و قصد دارد فعالیت‌های مرتبط را در سطح کشور با برنامه‌های میان مدت مورد حمایت قرار دهد. درافق پیش رو، انتشار و تولید محتوا به موازات بایگانی، نگهداری و توسعه‌ی دسترسی عمومی به آن، اقداماتی کلیدی و ضروری برای عرصه‌ی رو به رشد رسانه‌های جدید در ایران به شمار می‌رود.