دسترسی موازی: پروژه‌‌ى گاراژ | طرلان لطفی‌زاده

در طی هشتمین جشنواره‌ی دسترسی محدود، دسترسی موازی بخش جنبی جشنواره پروژه‌ی در جریانِ طرلان لطفی‌زاده را معرفی می‌کند:
پروژه‌‌ى گاراژِ پلاکِ یکِ کوچهِ دهمِ خیابانِ بیهقی، گزارش و آرشیوی است از یافته‌های طرلان لطفی‌زاده براى شناخت پدربزرگش. او این پروسه را از تابستانِ ۹۶ در پاریس شروع كرد، و همچنان هم به آن مشغول است و ممکن است تا همیشه طول بکشد. این پروژه در خانه‌ای به نمایش درمی‌آید که خود پدربزرگش آن را طراحی کرده است.